Mayans M.C. – sezon 1

Moto­ry, broń, nar­ko­ty­ki, porwa­nia, tor­tu­ry i dużo mek­sy­kań­skich kli­ma­tów. Tak w skró­cie moż­na stre­ścić fabu­łę pierw­sze­go sezo­nu „May­ans MC”, spin-offu kul­to­wych „Synów Anar­chii”. Ale my nie lubi­my krót­kich, pro­stych pod­su­mo­wań, dla­te­go dzi­siaj Bogu­sia i Man­do zapra­sza­ją na dłu­gą prze­jażdż­kę wzdłuż muru gra­nicz­ne­go. I choć obo­je tro­chę się zgu­bi­li w pew­nych tune­lach, to inte­re­sy klu­bu są naj­waż­niej­sze. Czy sce­na­rzy­sta, Kurt Sut­ter, potrak­to­wał swój serial rów­nie poważ­nie jak pier­wot­ną pro­duk­cję? Sen­sa­cyj­na jaz­da bez trzy­man­ki? A może zamiast wia­tru we wło­sach wia­ło nudą? I co ma do tego wszyst­kie­go pew­na klu­bo­wa kami­zel­ka? My odpa­la­my sil­ni­ki, a Wy przy­go­tuj­cie słu­chaw­ki 😉 Let’s ride!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.