Dom na wyrębach – trylogia

Bez­spo­ile­ro­wa recen­zja trzech tomów popu­lar­nej powie­ści Ste­fa­na Dar­dy „Dom na wyrę­bach”, w tym tak­że o tym jak całość wypa­dła w wer­sji audio­bo­oko­wej. A na deser, pod koniec audy­cji, krót­kie wspo­mnie­nie o zbio­rze opo­wia­dań Ste­fa­na zaty­tu­ło­wa­nym „Opo­wiem ci mrocz­ną histo­rię”. To jesz­cze odci­nek jesien­no-waka­cyj­ny, przy­go­to­wy­wa­ny pod­czas wyjaz­du do cha­ty w lesie.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.