Marvel’s Wastelanders: Wolverine

Nie będzie­my ukry­wać, że wycze­ki­wa­li­śmy bar­dzo tego sezo­nu. W koń­cu twór­cy „Marve­l’s Waste­lan­ders” wzię­li na warsz­tat histo­rię Loga­na, któ­ra była osią „Sta­rusz­ka Loga­na” Mil­la­ra, ale zde­cy­do­wa­li się ją przed­sta­wić po swo­je­mu. Czy nowa wer­sja komik­so­wej opo­wie­ści przy­pa­dła do gustu Sic­ko­wi i Jerry’emu? Jak oce­nia­ją oni kolej­ną zmia­nę kon­wen­cji? Czy Robert Patrick pora­dził sobie z kre­acją posta­ci Loga­na? Któ­rzy boha­te­ro­wie przy­po­mi­na­li chło­pa­kom Toudie­go i Księ­ciu­nia? Na ile satys­fak­cjo­nu­ją­ce jest domknię­cie tej histo­rii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Link do pro­jek­tu i apli­ka­cji pod­ca­sto­wych, w któ­rych moż­na słu­chać „Marvel’s Wastelanders”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.