Oczy matki

Kobie­ce pro­ta­go­nist­ki w kinie gro­zy to boha­ter­ki paź­dzier­ni­ko­we­go cyklu fil­mo­we­go na kana­le Sun­dan­ce TV. Z połą­cze­nia kobie­co­ści z hor­ro­rem powsta­je wybu­cho­wa mie­szan­ka. Nie ma ogra­ni­czeń, nie ma tabu! Wszyst­ko jest moż­li­we. Przed nami czte­ry nie­po­ko­ją­ce i nie­oczy­wi­ste sean­se. Co czwar­tek Bogu­sia i Mar­ta zapra­sza­ją na wypra­wę w głąb fascy­nu­ją­ce­go świa­ta prze­mo­cy, zmy­sło­wo­ści oraz cie­ka­wych zabaw mate­rią fil­mo­wą. Poznaj­cie Fran­ci­scę, głów­ną boha­ter­kę fil­mu „Oczy mat­ki” (reż. Nico­la­sa Pesce). Gdy jako dziec­ko jest się świad­kiem zabój­stwa mat­ki nic w póź­niej­szym życiu nie jest pro­ste. Naj­bliż­si odcho­dzą, strach przed samot­no­ścią para­li­żu­je. A prze­cież jedy­ne cze­go potrze­bu­je każ­da kobie­ta to odro­bi­na bli­sko­ści. Jak zna­leźć spo­kój, gdy wszyst­ko, co robi­my jest nace­cho­wa­ne trau­mą? Być kobie­tą czy stać się potwo­rem? Sty­lo­wy czar­no-bia­ły film sku­pia się na pięk­nych kadrach i tym, co nie­oczy­wi­ste, nie­wy­po­wie­dzia­ne, skry­te za wro­ta­mi sta­rej sto­do­ły. Uni­wer­sal­na przy­po­wieść o isto­cie zła? A może nud­ny, cięż­ki do stra­wie­nia artho­use? Oceń­cie sami!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.