Marvel’s Wastelanders: Doom

Po dłu­giej prze­rwie Sick i Jer­ry powra­ca­ją do serii słu­cho­wisk „Marve­l’s Waste­lan­ders” i bio­rą na tapet sezon pią­ty zaty­tu­ło­wa­ny „Doom”. Sezon o tyle wyjąt­ko­wy, że słu­cha­li go już pre­mie­ro­wo w koń­ców­ce 2022 roku, ocze­ku­jąc wiel­kie­go fina­łu całe­go pro­jek­tu, któ­rym jed­nak „Doom” się nie oka­zał. Jak tę sezon oce­ni­li w trak­cie pierw­szej lek­tu­ry? Na ile był to uda­ny powrót? Czy skon­cen­tro­wa­nie akcji wokół posta­ci nomi­nal­ne­go zło­la zaowo­co­wa­ło odmien­ną niż we wcze­śniej­szych sezo­nach opty­ką? Jak oce­nia­my war­stwę sce­na­riu­szo­wą, a jak kwe­stie tech­nicz­ne i aktor­skie? O tym wszyst­kich i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.