Czarne święta

Pozo­sta­jąc w świą­tecz­nym nastro­ju, Man­do i Jer­ry zebra­li się aby poroz­ma­wiać o „Czar­nych świę­tach” A.D. 2019, czy­li sla­she­rze Sophii Takal nawią­zu­ją­cym ele­men­ta­mi do kul­to­we­go kla­sy­ka Boba Clar­ka. Czy film zebrał zasłu­żo­ne cię­gi za swo­je „poli­tycz­ne zaan­ga­żo­wa­nie” i „femi­ni­stycz­ną pro­pa­gan­dę”? Ile z ory­gi­nal­ne­go „Black Chri­st­mas” moż­na zna­leźć w naj­now­szej wer­sji? Jak bar­dzo tra­ile­ry oszu­ki­wa­ły poten­cjal­nych widzów i czy cało­ścio­wo film Takal czym nas zasko­czył? Czy wybór kate­go­rii PG-13 oka­zał się dobrym pomy­słem i na ile „Czar­ne świę­ta” spraw­dza­ją się jako hor­ror? I w koń­cu, co wku­rzy­ło Jer­ry­’e­go na tyle, że publicz­nie szka­lu­je kole­gów po fachu? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.