Wiadomości z Martwej Strefy – 055 – 11. 2015

W dwie­ście sie­dem­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z listo­pa­da 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:02:30 – Wstęp


0:02:31 – 0:12:05 – Blok książkowy

Dziew­czy­na, któ­ra kocha­ła Toma Gor­do­na (nie­wy­ko­rzy­sta­na wer­sja, pierw­sza wer­sja, osta­tecz­na wer­sja), Mrocz­na poło­wa (okład­ka), End of Watch (dru­gi opis książ­ki), Audio­bo­oki Kin­ga w skle­pie Audioteka.pl


0:12:42 – 0:21:43 – Blok filmowy

Zapo­wiedź pol­skie­go wyda­nia pierw­sze­go sezo­nu seria­lu Pod kopu­łą, Dal­las ’63 (pierw­szy zwia­stun seria­lu, zdję­cia i opi­sy posta­ci), Mat­thew McCo­nau­ghey z pro­po­zy­cją roli w Mrocz­nej Wieży


0:22:06 – 0:25:28 – Ciekawostki

Video z broad­way­ow­skiej wer­sji Mise­ry, Kalen­darz StephenKing.pl 2016, Archi­wum audy­cji Świą­tecz­ne hor­ro­ry w pod­ca­ście Kombinat


0:25:29 – 0:37:11 Brak pod­ca­sto­we­go pod­su­mo­wa­nia Żar­ło­ka (18+ lecą bluzgi!)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.