Legendy Star Wars – Dziewczyna z Rebelii. Zdławiona nadzieja

W albu­mie zebra­no trzy ostat­nie histo­rie wyda­ne przez Dark Hor­se w ramach cyklu komik­so­we­go o tytu­le Star Wars, w ory­gi­na­le zamiesz­czo­ne w dwóch tomach. Boha­ter­ką pierw­szej jest księż­nicz­ka Leia, któ­ra ku zasko­cze­niu wszyst­kich ogła­sza zamiar poślu­bie­nia księ­cia z odle­głej pla­ne­ty Arro­char, wyda­ją­cej się bez­piecz­nym schro­nie­niem przed żoł­nie­rza­mi Impe­rium. Jed­nak wraz z przy­go­to­wa­nia­mi do ślu­bu oka­zu­je się, że nowi sprzy­mie­rzeń­cy mogą nie mieć czy­stych intencji.
W dru­giej opo­wie­ści w cen­trum uwa­gi znaj­du­je się z kolei Darth Vader, któ­ry po poraż­ce z Rebe­lią ma na nowo zapro­wa­dzić porzą­dek i dys­cy­pli­nę wśród wojsk Impe­rium. Tym­cza­sem Luke Sywal­ker, Han Solo, Chew­bac­ca oraz, ma się rozu­mieć, dro­idy C‑3PO i R2-D2 poszu­ku­ją szpie­ga, któ­re­go odkry­cia poda­ły w wąt­pli­wość ich zaufa­nie do sojuszników.

Komiks „Legen­dy Star Wars – Dziew­czy­na z Rebe­lii. Zdła­wio­na nadzie­ja” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.