Legendy Star Wars – Dziewczyna z Rebelii. Zdławiona nadzieja

W albu­mie zebra­no trzy ostat­nie histo­rie wyda­ne przez Dark Hor­se w ramach cyklu komik­so­we­go o tytu­le Star Wars, w oryginale

Czytaj dalej

Star Wars: Devaroniańskie spojrzenie

Czter­dzie­sty siód­my numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 17 paź­dzier­ni­ka. Wewnątrz znaj­dzie­my jed­ną histo­rię: – „Deva­ro­niań­skie spoj­rze­nie” (The

Czytaj dalej