Glow – sezon 2

W czerw­cu na Net­flik­sie zade­biu­to­wał dru­gi sezon seria­lu „Glow”, któ­re­go pierw­szą odsło­nę Jer­ry bar­dzo pole­cał jakiś czas temu. Po nad­ro­bie­niu kon­ty­nu­acji Michał spo­tkał się na roz­mo­wę z Paw­łem Mate­ją, a jej pokło­siem jest dogłęb­ne omó­wie­nie seria­lu w for­mie dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. Dla­cze­go ta pro­duk­cja o wre­stlin­go­wym show może się spodo­bać nie tyl­ko fanom tej dys­cy­pli­ny? Jakie są jej naj­moc­niej­sze stro­ny? Jak wypa­da­ją na ekra­nie, tak mod­ne ostat­nio, lata 80te? I w koń­cu: jak bar­dzo zachwy­ca­my się tym seria­lem? Posłuchajcie!

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:38:45

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.