Łasuch. Tom 1

Jeff Lemi­re to jeden z naj­bar­dziej cenio­nych, współ­cze­snych sce­na­rzy­stów, a trwa­ją­ca hos­sa komik­so­wa umoż­li­wia nam zapo­zna­nie się z kil­ko­ma jego istot­ny­mi tytu­ła­mi. Po „Opo­wie­ściach z Hrab­stwa Essex”, „Czar­nym Mło­cie” oraz „Descen­de­rze” przy­szła pora na „Łasu­cha”, czy­li jego w peł­ni autor­ski pro­jekt wyda­ny pier­wot­nie w wydaw­nic­twie Ver­ti­go, a spro­wa­dzo­ny do Pol­ski przez Egmont. Misia­el i Jer­ry spo­tka­li się, aby poroz­ma­wiać o tym tytu­le i zwe­ry­fi­ko­wać hur­ra­op­ty­mi­stycz­ne opi­nie na jego temat, jakie do nich od jakie­goś cza­su docie­ra­ły. Czy fak­tycz­nie „Łasuch” to „Mad Max z roga­mi”? Jak oce­nia­my wizję posta­po­ka­lip­sy wykre­owa­ną przez Lemi­re­’a? Czy war­stwa fabu­lar­na potra­fi zasko­czyć i wcią­gnąć czy­tel­ni­ka? I w koń­cu: czy pierw­szy tom zachę­cił nas do dal­szej lek­tu­ry? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Recen­zję komik­su „Sher­lock Fran­ken­ste­in i Legion zła”, o któ­rej wspo­mi­na­my, może­cie zna­leźć tu.

„Łasu­cha” może­cie kupić oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.