Carrie

Car­rie to skłó­co­na z życiem nasto­lat­ka, nęka­na przez swo­ich szkol­nych kole­gów i fana­tycz­nie reli­gij­ną mat­kę. Na domiar złe­go posia­da nie­sa­mo­wi­tą tele­ki­ne­tycz­ną moc, któ­rej zupeł­nie nie rozu­mie. Lecz gdy na balu matu­ral­nym sta­je się ofia­rą nie­wy­bred­ne­go i zło­śli­we­go kawa­łu swo­ich rówie­śni­ków, Car­rie nie wytrzy­mu­je i wyła­do­wu­je wresz­cie skry­wa­ną przez lata wście­kłość. Za spra­wą swej nie­zwy­kłej mocy roz­pę­tu­je praw­dzi­we pie­kło na ziemi.

W sto trzy­dzie­stym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK debiu­tu­je duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – wystę­pu­ją­cy jak dotąd gościn­nie głów­nie w odcin­kach z cyklu Wia­do­mo­ści z Mar­twej Stre­fy, a tak­że pró­bu­ją­cy ostat­nio sta­wiać swo­je pierw­sze kro­ki w samo­dziel­nym nagry­wa­niu dla Kar­pio­we­go Pod­ca­stu czy Kom­bi­na­tu. Na warsz­tat bie­rze­my trze­cią ekra­ni­za­cję debiu­tanc­kiej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga – „Car­rie” – jaka aktu­al­nie gości na ekra­nach kin.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.