Lot nad kukułczym gniazdem

Moi dro­dzy, tema­tem dzi­siej­szej sesji tera­peu­tycz­nej będą lęki, marze­nia i spo­strze­że­nia dwój­ki pod­ca­ste­rów – Bogu­si i Szy­ma­sa. To bar­dzo cie­ka­we przy­pad­ki osób zachły­śnię­tych popkul­tu­rą. Zanim jed­nak prze­ana­li­zu­je­my ich pro­ble­my, musi­my zapo­znać się z poniż­szym nagra­niem. To zapis pew­nej wyjąt­ko­wej roz­mo­wy na temat fil­mu Milo­sa For­ma­na „Lot nad kukuł­czym gniaz­dem”. Obraz ten sta­je się cie­ka­wym punk­tem wyj­ścia dla roz­wa­żań na temat kre­acji Jac­ka Nichol­so­na, pła­ka­nia w kinie, festi­wa­lu Trans­atlan­tyk w Łodzi oraz tego, jak powin­na wyglą­dać ide­al­na Wiel­ka Oddzia­ło­wa. Po odsłu­chu zachę­ca­my do podzie­le­nia się swo­imi spo­strze­że­nia­mi, a teraz… Panie Mar­ti­ni, pro­szę się uspo­ko­ić. Panie Har­ding, pro­szę włą­czyć magnetofon.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.