Punisher Max. Tom 1

Roz­po­czy­na­my dziś przy­go­dę z komik­sem, któ­ry w dość powszech­nej opi­nii jest tytu­łem nie tyl­ko dobrym, ale też bar­dzo waż­nym dla posta­ci Fran­ka Castle, czy­li serią Gar­tha Enni­sa „Puni­sher MAX”. Jakie były nasze począt­ki z „Puni­she­rem”? Cze­go ocze­ki­wa­li­śmy po serii Enni­sa? Czy album zbie­ra­ją­cy dwie opo­wie­ści, „Od począt­ku” oraz „Małą Irlan­dię”, sta­no­wi uda­ne otwar­cie i oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cą lek­tu­rą? I w koń­cu na ile „Puni­sher” w tej wer­sji jest fak­tycz­nie komik­sem dla doj­rza­łe­go czy­tel­ni­ka? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.