Świąteczne The Best Of 3

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia elf Michaś i śnie­ży­nek Szy­mek zapra­sza­ją na krót­ką roz­mo­wę poświę­co­ną hor­ro­rom świą­tecz­nym. Selek­cji tra­dy­cyj­nie już doko­nał naj­więk­szy na świe­cie eks­pert w tema­cie bożo­na­ro­dze­nio­we­go roz­le­wu fil­mo­wej krwi, czy­li Hubert Span­dow­ski z Radia Ste­phen King. Tym razem dys­ku­tu­je­my o seg­men­tach z trzech anto­lo­gii: „Chri­st­mas Par­ty” z „U pro­gu tajem­ni­cy” (1945), „…And All Thro­ugh the House” z „Tales from the Crypt” (1972) oraz „Visions of Sugar Plums” z „Tales of the Third Dimen­sion” (1984). Któ­ra anto­lo­gia jest naj­bar­dziej spój­na? Kim jest Igor? Któ­ry z seg­men­tów przy­po­mi­na lite­rac­ką opo­wieść nie­sa­mo­wi­tą, a któ­ry wigi­lij­ne „Mar­twe zło”? W jaki spo­sób twór­cy wyko­rzy­stu­ją bożo­na­ro­dze­nio­wą otocz­kę? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.