1922

Rok 1922 nie był dobrym rokiem dla pod­ca­stin­gu. Nie było komu nagry­wać. Rolą męż­czy­zny było wów­czas zaj­mo­wać się zie­mią, a rolą kobie­ty stać u boku męża. Taki wła­śnie był rok 1922. Rok, w któ­rym Arlet­te James opo­wie­dzia­ła się prze­ciw­ko swe­mu mężo­wi Wil­fre­do­wi i zagro­zi­ła mu, że sprze­da far­mę i zie­mię, a za zaro­bio­ne pie­nią­dze prze­nie­sie się do mia­sta. Razem z ich synem, Hen­rym. Wil­fred nie mógł na to pozwo­lić. Nie w 1922.

W naj­now­szym odcin­ku Radia SK Man­do i Szy­mas roz­ma­wia­ją o szó­stej i chro­no­lo­gicz­nie ostat­niej ekra­ni­za­cji pro­zy Ste­phe­na Kin­ga, jaką było nam dane obej­rzeć w 2017 roku. Czy Zak Hil­ditch podo­łał ekra­ni­za­cji raczej „nie­fil­mo­we­go” tek­stu? Jak Tho­mas Jane ode­grał pro­ste­go acz dum­ne­go far­me­ra? Czy „1922” to bar­dziej dra­mat czy hor­ror? Kto jest jego gru­pą doce­lo­wą? Jak lata dwu­dzie­ste XX wie­ku pre­zen­tu­ją się na tele­wi­zyj­nym ekra­nie? Czy cze­ka­my na kolej­ne net­flik­so­we ekra­ni­za­cje pro­zy Kin­ga? Posłuchajcie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.