Hotel na skraju lasu

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się na skraj lasu. Ale nie po stro­nie domu Edna­ra, a po prze­ciw­nej, gdzie znaj­du­je się sta­ry, drew­nia­ny hotel. Czym zaska­ku­je debiut komik­so­wy Mag­da­le­ny i Micha­ła Hiń­czów? Na ile traf­ne jest wią­za­nie „Hote­lu na skra­ju lasu” z „Mar­twym złem”? Jak pre­zen­tu­je się mate­rial­na i gra­ficz­na stro­na tego albu­mu? Czy raczej powol­na nar­ra­cja potra­fi utrzy­mać uwa­gę czy­tel­ni­ka? Dla­cze­go finał nie satys­fak­cjo­nu­je? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.