Spider-Man: Uniwersum

Po solid­nym mara­to­nie komik­so­wym, któ­ry zafun­do­wa­li nam Man­do z Szy­ma­sem, roz­ma­wia­jąc o fina­le serii „Supe­rior Spi­der-Man” oraz o cros­so­ve­rze spod szyl­du „Spi­de­rver­sum”, zapra­sza­my dziś na omó­wie­nie gło­śnej ani­ma­cji od Sony, któ­ra pod koniec 2018 roku sztur­mem zdo­by­ła ser­ca widzów i kry­ty­ki, a mowa oczy­wi­ście o fil­mie „Spi­der-Man: Uniwersum”.

Szy­mas i Jer­ry w żywio­ło­wej dys­ku­sji zasta­na­wia­ją się nad feno­me­nem war­stwy audio-wizu­al­nej „Spi­der-Man Into the Spi­der-Ver­se”, ana­li­zu­ją całą ple­ja­dę posta­ci, któ­re poja­wi­ły się na ekra­nie, oce­nia­ją poziom humo­ru i bru­tal­no­ści, wymie­nia­ją naj­więk­sze plu­sy fil­mu i dywa­gu­ją nad ewen­tu­al­ną przy­szło­ścią ani­mo­wa­ne­go uni­wer­sum od Sony. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Zapraszamy!


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.