Doctor Who: Kościół na Ruby Road

Po try­lo­gii na sześć­dzie­się­cio­le­cie seria­lu, „Doctor Who” powró­cił z for­mu­łą spe­cjal­ne­go odcin­ka świą­tecz­ne­go. I tak 25 grud­nia 2023 roku otrzy­ma­li­śmy „Kościół na Ruby Road”, czy­li pierw­szą histo­rię sku­pio­ną w peł­ni na posta­ci pięt­na­ste­go Dok­to­ra, a jed­no­cze­śnie opo­wieść, któ­ra wpro­wa­dza nam nową towa­rzysz­kę, czy­li Ruby Sun­day. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Man­do, Misty oraz Jer­ry aby pody­sku­to­wać o tym jak oce­nia­ją całość. Czy nowy Dok­tor miał moż­li­wość już roz­wi­nąć skrzy­dła? Czy Ruby prze­ko­na­ła nas do sie­bie? Jak wypa­da świą­tecz­ność tego odcin­ka? I w koń­cu, jak oce­nia­my tę histo­rię jako poten­cjal­ne wpro­wa­dze­nie do całe­go sezo­nu? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:23:48

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.