Kapitularz 2023: Herstories – kobiety kina eksploatacji

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Mar­ta i Bogu­sia – autor­ki pod­ca­stu Kobie­ty eks­plo­ata­cji – bio­rą na tapet nurt sla­she­rów i fil­mów rape and reven­ge po to, by opo­wie­dzieć o róż­nych odcie­niach kobie­co­ści w tyl­ko pozor­nie męskim kinie.
Czy prze­moc ma płeć? Czy kobie­ta może być mści­ciel­ką czy tyl­ko ofia­rą? Kto tak napraw­dę jest w sta­nie poko­nać boogey­ma­na? W koń­cu, czy oglą­da­nie krwa­we­go kina to rze­czy­wi­ście wyłącz­nie męska roz­ryw­ka? Wycho­dząc z pozy­cji entu­zja­stek tego, co na fil­mo­wym śmiet­ni­ku, dziew­czy­ny rzu­cą nowe świa­tło na zna­ne histo­rie i kry­tycz­ne schematy.

Dzi­siej­sze nagra­nie jest zapi­sem naszej pre­lek­cji wygło­szo­nej na Kapi­tu­la­rzu 2023. Wer­sja fil­mo­wa zawie­ra pre­zen­ta­cję slaj­dów, któ­rą wyświe­tla­li­śmy pod­czas prelekcji.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.