Strefa Mroku 2x03 Nervous Man in a Four Dollar Room

Jac­kie Riho­ades spę­dza noc w obskur­nym, hote­lo­wym poko­ju. Męż­czy­zna cze­ka na swo­je­go sze­fa; Georgie’a – sze­fa lokal­nej mafii. Jac­kie jesz­cze tego nie wie, ale jego moco­daw­ca ma dla nie­go tej nocy wyjąt­ko­we zada­nie; musi zamor­do­wać pew­ne­go sprze­daw­cę, któ­ry nie chce pła­cić za ochro­nę Geo­r­go­wi. Jac­kie sto­czy wal­kę z samym sobą. Czy pod­da się swo­jej słab­szej natu­rze i pod­po­rząd­ku­je się pole­ce­niu sze­fa? Czy tym razem posta­no­wi na swo­im, wyzwo­li się z fatal­nej sytu­acji i roz­pocz­nie nowy roz­dział swo­je­go życia? Cokol­wiek sta­nie się z Jac­kiem Riho­ade­sem, będzie musiał zmie­rzyć się z wyzwa­niem cze­ka­ją­cym na nie­go w stre­fie mro­ku? Jak zre­ali­zo­wa­no efek­ty spe­cjal­ne do tego epi­zo­du „Stre­fy mro­ku”? Dla­cze­go muzy­ka skom­po­no­wa­na przez Jer­re­go Gold­smi­tha jest tak wyjąt­ko­wa i cytu­jąc Jac­ka „genial­na”? Dla­cze­go wszy­scy fani „Tak­sów­ka­rza” Mar­ti­na Scor­se­se powin­ni zoba­czyć ten odci­nek? Na te i wie­le innych pytań odpo­wied­nie tym razem trio: Łukasz „Żar­łok”, Rafał i Jacek. Zapra­sza­my od odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.