Moon Knight. Z martwych (tom 1)

Album „Z mar­twych“ ze sce­na­riu­szem War­re­na Elli­sa i rysun­ka­mi Dec­la­na Shalvey’a przed­sta­wia sześć auto­no­micz­nych epi­zo­dów z życia Mar­ca Spec­to­ra. Marc, któ­re­go mózg „został prze­ję­ty przez pra­daw­ną świa­do­mość spo­za cza­su i prze­strze­ni”, prze­mie­rza uli­ce Nowe­go Jor­ku jako Moon Kni­ght, by w imie­niu egip­skie­go boga księ­ży­ca Khon­shu chro­nić noc­nych podróż­nych. Ubra­ny w bia­ły gar­ni­tur lub bia­ły try­kot z bia­łą pele­ry­ną wyróż­nia się na tle ską­pa­ne­go w mro­ku mia­sta. I tak ma być. Nie­waż­ne, czy zma­ga się z ducha­mi, snaj­pe­rem czy całym gan­giem – Marc zawsze chce, by prze­ciw­nik wie­dział, że po nie­go nadchodzi…

Jak oma­wia­ny tom spraw­dza się w roli przy­bli­że­nia posta­ci Moon Kni­gh­ta pol­skim czy­tel­ni­kom? Czy decy­zja Egmon­tu o wyda­niu serii poświę­co­nej tej wła­śnie posta­ci była tra­fio­na? Co wyróż­nia Spec­to­ra na tle innych boha­te­rów Marve­la? A co wyróż­nia ten album na tle innych komik­sów z serii Marvel Now? Posłuchajcie.

Komik­s „Moon Kni­ght. Z mar­twych” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.