Golem

Wol­na od spo­ile­rów, jesz­cze cie­plut­ka i pach­ną­ca, przed­pre­mie­ro­wa recen­zja powie­ści „Golem” Edwar­da Lee. Książ­ka będzie mia­ła pre­mie­rę już za tydzień na kon­wen­cie Polcon, na któ­rym na czy­tel­ni­ków ma cze­kać wie­le atrak­cji, ale o tym wię­cej w podcaście.

Opis wydaw­cy: Nowi loka­to­rzy stu­pięć­dzie­się­cio­let­nie­go Lowen Man­sion nie wie­dzą, że ich wyma­rzo­ny dom wkrót­ce sta­nie się miej­scem naro­dzin nie­wy­obra­żal­ne­go zła… Jaką tajem­ni­cę kry­je sta­ra posia­dłość? Duchy? Potwo­ry? A może jesz­cze coś gor­sze­go? „Golem” to prze­ra­ża­ją­ca, peł­na mrocz­nych nie­spo­dzia­nek powieść wywie­dzio­na ze sta­rej euro­pej­skiej legen­dy. Przed wie­ka­mi ule­pio­ne z gli­ny mon­strum sta­wa­ło w obro­nie sła­bych i nie­win­nych; dziś zosta­nie powo­ła­ne do życia raz jesz­cze… aby roz­pę­tać praw­dzi­we piekło!

Edward Lee, mistrz eks­tre­mal­ne­go hor­ro­ru, zapra­sza w kolej­ną podróż do kra­iny makabry.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.