Czasami wracają

Nauczy­ciel Jim Nor­man wraz z rodzi­ną powra­ca po 30 latach do rodzin­ne­go, małe­go mia­stecz­ka. Nie­mal natych­miast odży­wa­ją wspo­mnie­nia o bra­cie, któ­ry został zabi­ty. Wra­ca­ją też spraw­cy tej zbrod­ni, któ­rzy zgi­nę­li razem z bra­tem Jima… ale w tym przy­pad­ku to nie wspo­mnie­nia a rzeczywistość.Film „Cza­sa­mi wra­ca­ją” w reży­se­rii Toma McLo­ugh­li­na, jest tele­wi­zyj­ną ekra­ni­za­cją opo­wia­da­nia ze zbio­ru „Noc­na zmia­na”. W rolach głów­nych zoba­czy­my Tima Mathe­so­na i Bro­okie Adams.

W sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ponow­nie opo­wia­dam blok fil­mów. Na warsz­tat bio­rę krót­ką serię zapo­cząt­ko­wa­ną ekra­ni­za­cją „Cza­sa­mi wra­ca­ją” (1991), kon­ty­nu­owa­ną w „Cza­sa­mi wra­ca­ją… zno­wu” (1996), a osta­tecz­nie dobi­tą w „Cza­sa­mi wra­ca­ją… po wię­cej” (1999).

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.