Ghostbusters

W naj­now­szym odcin­ku bio­rę na warsz­tat rebo­ot kul­to­we­go kla­sy­ka z lat 80-tych, czy­li nową odsło­nę „Gho­st­bu­sters”. Zanim jed­nak sku­pię się na samym fil­mie, odpły­wam na morze dygre­sji o ory­gi­nal­nej fran­czy­zie, o modzie na rema­ke­’i i rebo­oty oraz o kon­tro­wer­sjach na eta­pie zapo­wie­dzi nowej odsło­ny GB. W dal­szej czę­ści pod­ca­stu jest też dość cha­otycz­nie, ale tak to cza­sem bywa z pod­ca­sta­mi nagry­wa­ny­mi na gorą­co. Mimo wszyst­ko mam nadzie­ję, że obraz fil­mu, tj. tego, czym jest i tego, czym nie jest, wyło­ni się z tego chaosu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.