Jack Reacher tom 9: Jednym strzałem

Sześć strza­łów z kara­bi­nu, pię­ciu zabi­tych, ster­ro­ry­zo­wa­ne mia­sto, wzo­ro­we śledz­two, zabój­ca uję­ty w eks­pre­so­wym tem­pie. Dowo­dy obcią­ża­ją­ce Jame­sa Bar­ra, byłe­go żoł­nie­rza pie­cho­ty i strzel­ca wybo­ro­we­go, są nie­pod­wa­żal­ne. Dla­cze­go mor­der­ca nie chce roz­ma­wiać z adwo­ka­tem, a jedy­nie z tajem­ni­czym Jac­kiem Reache­rem, któ­re­go zezna­nia mogły­by go jesz­cze bar­dziej pogrą­żyć? Dla­cze­go strze­la­jąc chy­bił – raz? Kim jest Reacher-czło­wiek bez samo­cho­du, kon­ta ban­ko­we­go i sta­łe­go miej­sca poby­tu? Rose­ma­ry, sio­stra oskar­żo­ne­go, za wszel­ką cenę chce pomóc bra­tu. Kie­dy James zosta­je pobi­ty w wię­zie­niu i zapa­da w śpiącz­kę, wynaj­mu­je mło­dą, zaan­ga­żo­wa­ną panią praw­nik. Nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się Reacher – i trup zaczy­na ście­lić się gęsto…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­nem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.