Thor Odrodzony

W ramach Marvel Fresh swo­ją „odświe­żo­ną” serię dostał rów­nież Thor. Misty­Pop i Jer­ry, któ­rzy od lat śle­dzą przy­go­dy Tho­rów pisa­ne przez Jaso­na Aaro­na oczy­wi­ście nie mogli tego tytu­łu pomi­nąć i już dziś zapra­sza­ją na dys­ku­sję o albu­mie „Thor Odro­dzo­ny”. Czy fak­tycz­nie dosta­je­my tutaj nowe otwar­cie, czy może jest wyma­ga­na zna­jo­mość poprzed­nich serii Aaro­na o Odin­so­nie? Jak podo­ba się nam czte­ro­ze­szy­to­wa opo­wieść sku­pio­na na kolej­nym wąt­ku zwią­za­nym z toczą­cą się w uni­wer­sum Woj­ną Świa­tów? Jak bar­dzo zasko­czył nas powrót sce­na­rzy­sty do futu­ro­spek­cji, któ­re sta­no­wią aż dwa zeszy­ty z bie­żą­ce­go tomu? I w koń­cu, czy nadal chwa­li­my przy­go­dy Tho­ra i spół­ki? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Thor Odro­dzo­ny” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.