Reagujmy, czyli o obojętności

Rela­cja z miej­sca pew­nej inter­wen­cji połą­czo­na z gorz­ką reflek­sją na temat powszech­nej znie­czu­li­cy i obo­jęt­no­ści na krzyw­dę dru­gie­go czło­wie­ka. Oraz apel do wszyst­kich, któ­rzy nie są obo­jęt­ny­mi sępami.
W związ­ku z fak­tem, iż opi­sy­wa­na spra­wa budzi w Szy­ma­sie sil­ne emo­cje, w cza­sie nagry­wa­nia wymsknę­ło mu się kil­ka wul­ga­ry­zmów. Pod­cast wyłącz­nie dla słu­cha­czy dorosłych.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.