Filmy Zimowe PS

Zapra­szam do ostat­niej czę­ści prze­glą­du fil­mów zimo­wych. Choć zosta­ło mi jesz­cze kil­ka rze­czy, któ­re mia­łem obej­rzeć, chy­ba zosta­wię je na następ­ną zimę. A gdzie podzia­ły się Fistasz­ki? Pew­nie znu­dzi­ły je „prze­glą­dy” i poszły oglą­dać fil­my wio­sen­ne Co za maskę widać na fot­ce wyżej? Dowie­cie się słu­cha­jąc audycji!

Wspo­mi­nam o:
Moim ulu­bio­nym stoku
Dead of Win­ter (1987, reż. Arthur Penn)
The Grey (2011, wyst. Liam Neeson)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.