Filmy zimowe cz. 73

Zanim wkro­czy­my do „Stre­fy inte­re­sów” prze­ana­li­zu­je­my poprzed­ni film Gla­ze­ra gdzie zima i śnieg narzu­ca kli­mat magicz­ne­go reali­zmu. W kon­tro­wer­syj­nych „Naro­dzi­nach” Nico­le Kid­man zako­chu­je się w dziec­ku i to nie jedy­na „atrak­cje” dzi­siej­sze­go odcin­ka. W pol­skich „Strzę­pach” reży­ser­ka podej­mu­je cięż­ki temat zapo­mi­na­nia – czy­li cho­ro­by alzhe­ime­ra w rodzi­nie, uka­zu­jąc jak wpły­wa ona na total­ny roz­pad rela­cji. Pozo­sta­ją tyl­ko strzę­py pamię­ci, mróz i sowa, któ­ra pró­bu­je powie­dzieć coś mądre­go, ale któż będzie na tyle mądry, aby popraw­nie odczy­tać tę sym­bo­li­kę? Na pew­no nie Sku­ra, któ­ry naj­pierw musi otrzą­snąć się po cię­ża­rze dzi­siej­szych fil­mów zimo­wych. Może w lato prze­ana­li­zu­je to na, nomen omen, zim­no i wycią­gnie wnioski 😉

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Dziś posłu­cha­cie o:

  • The Birth (2014) reż. Jona­than Glazer
  • Strzę­py (2022) reż. Beata Dzianowicz 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.