Creepshow. Odcinek 18: Time Out/The Things in Oakwood’s Past

Tuż przed fina­łem sezo­nu „Cre­ep­show” zasko­czy­ło nas czę­ścio­wą zmia­ną for­mal­ną, ser­wu­jąc oprócz tra­dy­cyj­ne­go seg­men­tu aktor­skie­go rów­nież opo­wieść ani­mo­wa­ną. Nasza sta­ła eki­pa w skła­dzie Man­do (StephenKing.pl), Burial (Kingowiec.pl) oraz Jer­ry oczy­wi­ście zebra­ła się w wir­tu­al­nym stu­dio aby obie opo­wie­ści, tj. „Time Out” oraz „The Things in Oakwood’s Past”, szcze­gó­ło­wo omó­wić. Jak podo­ba­ła się nam – bar­dzo kla­sycz­na – histo­ria w „Time Out”? Czy ponow­nie seg­ment aktor­ski pre­zen­tu­je się „tanio”, jeże­li cho­dzi o efek­ty spe­cjal­ne? Jakie aktor­skie gwiaz­dy uży­czy­ły gło­su posta­ciom w czę­ści ani­mo­wa­nej? Czy jej stro­na wizu­al­na pre­zen­tu­je się lepiej i cie­ka­wiej niż w przy­pad­ku dotych­cza­so­wych ani­ma­cji? Jak oce­nia­my cało­ścio­wo ten odci­nek? Zapra­sza­my do posłu­cha­nia, a już wkrót­ce na wiel­ki finał trze­cie­go sezonu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.