Legendy Star Wars – W cieniu Yavina

Akcja komik­su W cie­niu Yavi­na roz­gry­wa się w cza­sach uka­za­nych w kla­sycz­nej try­lo­gii fil­mo­wej, nie­ba­wem po znisz­cze­niu pierw­szej Gwiaz­dy Śmier­ci, i przy­wo­łu­je kli­mat pierw­szych fil­mów. W opo­wie­ści wystę­pu­ją ich głów­ni boha­te­ro­wie. Rzą­dzo­na przez Impe­rium galak­ty­ka to bar­dzo nie­bez­piecz­ne miej­sce, a rebe­lian­ci wciąż muszą ucie­kać i szu­kać kry­jó­wek. Dzia­ła­nia Soju­szu Rebe­lian­tów utrud­nia fakt, że Impe­rium zdo­ła­ło naj­wy­raź­niej umie­ścić szpie­ga w jego szeregach…

W kolek­cji „Star Wars Legen­dy” pre­zen­to­wa­ne są naj­cie­kaw­sze pozy­cje z dorob­ku wydaw­nic­twa Dark Hor­se Comics, któ­re przez ćwierć wie­ku publi­ko­wa­ło komik­sy osa­dzo­ne w uni­wer­sum Gwiezd­nych Wojen

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.