Star Wars: Czerwone żniwa

W mrocz­nej i nie­bez­piecz­nej epo­ce Sta­rej Repu­bli­ki ryce­rze Jedi męż­nie sta­wia­ją czo­ło Lor­dom Sithów i ich bez­li­to­snym armiom. W umy­słach Sithów rodzą się sza­lo­ne pla­ny, lecz naj­więk­szą groź­bą jest obłą­kań­cze marze­nie Dar­tha Sca­bro­usa – mogą­ce prze­isto­czyć się w kosz­mar­ną rze­czy­wi­stość. W prze­ci­wień­stwie do innych przy­dzie­lo­nych do Kor­pu­sów Rol­ni­czych mło­dych Jedi, któ­rzy nie spro­sta­li woj­sko­wym wyma­ga­niom Zako­nu, Hesti­zo Tra­ce posia­da wyjąt­ko­wy dar: zdol­ność komu­ni­ko­wa­nia się z rośli­na­mi. Jej spo­koj­ne życie w świe­cie szklar­ni i roślin bru­tal­nie prze­ry­wa przy­by­cie wysłan­ni­ka Mistrza Sithów. Rzad­ki okaz czar­nej orchi­dei, z któ­rą nawią­za­ła psy­chicz­ną więź, jest ostat­nim skład­ni­kiem pra­daw­nej for­mu­ły, mają­cej pomóc Sitho­wi w reali­za­cji jego celu. Lecz ta sama for­mu­ła kry­je w sobie zagro­że­nie, tajem­ni­czy wirus, któ­ry nie tyl­ko zabi­ja – prze­mie­nia swo­je ofi ary w bez­myśl­ne, agre­syw­ne zom­bie. Pokie­ru­je nimi Darth Sca­bro­us, spra­gnio­ny wła­dzy i osta­tecz­nej nagro­dy: nie­śmier­tel­no­ści… bez wzglę­du na cenę.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.