Filmy zimowe cz. 43

Jak przy­sta­ło na majów­kę, wypusz­cza­my świe­żut­kie dwie godzi­ny opo­wie­ści o fil­mach zimo­wych! A wśród fil­mów poja­wią się zarów­no seria­le, komik­sy, opo­wia­da­nia, a nawet obra­zy i piosenki.

Uwa­ga: co do nazew­nic­twa obra­zów Hen­dric­ka Aver­cam­pa – oka­zu­je się, że jest kil­ka obra­zów, któ­re podob­nie się nazy­wa­ją. Cięż­ko zna­leźć wszyst­kie repro­duk­cje w inter­ne­cie. Bazo­wa­łem na książ­kach, więc nazew­nic­two może róż­nić się od tego co ludzie wrzu­ca­ją do inter­ne­tu jako enty „Pej­zaż zimo­wy”, co dosko­na­le utrud­nia Wam śle­dze­nie tego co jest tutaj ana­li­zo­wa­ne. Dodat­ko­wo książ­ko­we repro­duk­cje nie są na tyle wyraź­ne więc pod­ca­ster pomy­lił bud­ki. W pierw­szym oma­wia­nym obra­zie bud­ka z pod­pi­sem, jest po pra­wej, a nie po lewej.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.