Quibi – nowa platforma streamingowa – przegląd oferty

W kwiet­niu zade­biu­to­wa­ła nowa plat­for­ma stre­amin­go­wa o nazwie Quibi. Co istot­ne, jest to mobil­na plat­for­ma video dostęp­na legal­nie w Pol­sce! Nasi pio­nie­rzy tech­no­lo­gii, Man­do i Jer­ry, posta­no­wi­li prze­te­sto­wać funk­cjo­nal­ność apli­ka­cji na swo­ich tele­fo­nach komór­ko­wych oraz prze­ana­li­zo­wać ofer­tę seria­li dostęp­nych w ramach usłu­gi. Co uzna­li za god­ne uwa­gi? Czy ich zda­niem war­to zain­te­re­so­wać się tą plat­for­mą? Trak­tu­ją ją jako cie­ka­wost­kę czy może wró­żą jej świe­tla­ną przy­szłość? Posłuchajcie!

Lista oma­wia­nych seriali:

  • 00:17:53 – The Stranger
  • 00:27:06 – Mur­der House Flip
  • 00:35:10 – Flipped
  • 00:41:40 – When the Stre­etli­ghts Go On
  • 00:52:30 – Survive
  • 00:59:43 – Dummy
  • 01:07:52 – Most Dan­ge­ro­us Game

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.