Outsider – sezon 1

Kil­ka dni temu w HBO zakoń­czył się pierw­szy sezon seria­lu „Out­si­der”, będą­ce­go ekra­ni­za­cją powie­ści Ste­phe­na Kin­ga o tym samym tytu­le. Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) ponow­nie spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK aby po dwóch mie­sią­cach od pierw­szych wra­żeń z tej pro­duk­cji, zaser­wo­wać dla was dys­ku­sję na temat cało­ści. Czy twór­ca mają­cy na swo­im kon­cie nomi­na­cję do Osca­ra i nagro­dy Emmy, wraz z pro­du­cen­tem takich seria­li jak „Mr. Mer­ce­des” czy… „Pod kopu­łą” zaser­wo­wa­li nam dobry serial?  Czy auto­rom histo­rii ze szkla­ne­go ekra­ny uda­ło się znów popra­wić to co nie do koń­ca uda­ło się Kin­go­wi? Jak wypa­da­ją tele­wi­zyj­ni odpo­wied­ni­cy boha­te­rów wykre­owa­nych na kar­tach książ­ki? Jaki jest cało­ścio­wy kli­mat, tem­po i płyn­ność seria­lu? Czy uda­ło się popra­wić balans mię­dzy kry­mi­na­łem z hor­ro­rem? I wresz­cie, czy widzi­my dro­gę do kon­ty­nu­acji i jak ewen­tu­al­nie mia­ła­by ona wyglą­dać? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej dyskusji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.