Festiwal Animator 2023

W nie­dzie­lę 25 czerw­ca zakoń­czy­ła się szes­na­sta edy­cja Festi­wa­lu Fil­mów Ani­mo­wa­nych Ani­ma­tor, w któ­rej to Jer­ry w tym roku brał wyjąt­ko­wo aktyw­ny udział i już dziś zapra­sza Was na gorą­ce wra­że­nia z tej impre­zy! Jak wypa­dła sek­cja Krysz­ta­ły Ani­me? Czym zasko­czy­ła retro­spek­ty­wa Keii­chie­go Hary? Czy ani­mo­wa­ny hor­ror i przy­go­dy Mar­ce­la Muszel­ki zła­pa­ły Jer­ry­’e­go za ser­ce? Jak dzie­cia­ki oce­nia­ły to co przy­go­to­wał dla nich Ani­ma­tor? Co komiks „Fun­gae” ma wspól­ne­go z ani­ma­cją? Jak Jer­ry oce­nia tego­rocz­ną edy­cję? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Festi­wal Ani­ma­tor onli­ne znaj­dzie­cie tutaj.

Wię­cej o wysta­wie Fun­gae, o któ­rej opo­wia­dam poczy­ta­cie tutaj.

Lista zwy­cięz­ców Festiwalu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.