Pojedynek superbohaterów DC – Deck Building Game

Kil­ka tygo­dni temu cór­ka Man­do – Bodzia – zało­ży­ła wraz z ojcem kanał na Youtu­be. Roz­ma­wia­ją tam mię­dzy­po­ko­le­nio­wo o figur­kach, grach i róż­nych innych tema­tach dla ner­dów. Tych młod­szych i tych star­szych. Dzi­siaj posta­no­wi­li zre­cen­zo­wać grę kar­cia­ną, któ­rą jakiś czas temu wydał w Pol­sce Egmont. Póki co sku­pia­ją się na pod­staw­ce, tj. na „Poje­dyn­ku super­bo­ha­te­rów DC”, poka­zu­jąc wam, jakie kar­ty wcho­dzą w jej skład, oma­wia­jąc roz­gryw­kę i oce­nia­jąc jej plu­sy i minusy.

Audy­cja uka­zu­je się też w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym w wer­sji audio, ale pole­ca­my obej­rzeć wideo, któ­re­go wyjąt­ko­wo nie umiesz­cza­my na naszym kana­le. Znaj­dzie­cie je na kanel Bodzi. A jeśli chce­cie, by na jej twa­rzy zago­ścił uśmiech, wystar­czy klik­nąć sub­skryp­cję i łap­kę w górę.

A jeśli zachę­ci­li­śmy was do zaku­pu gry, to zaj­rzyj­cie do skle­pu wydaw­nic­twa Egmont, w któ­rym znaj­dzie­cie zarów­no oma­wia­ną pod­staw­kę, jak i wszyst­kie dotych­czas wyda­ne dodatki.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.