Rodzina Kingów i zła czarownica

Boha­te­ra­mi histo­rii jest rodzi­na Kin­gów, Ste­phen, Tabi­tha, Joe i Naomi. Cała czwór­ka dosta­ła od cza­row­ni­cy magicz­ne cia­stecz­ka. Pre­zent miał jed­nak dla nich zgub­ne kon­se­kwen­cje. Jedy­nym sło­wem jakie mógł zapi­sać Ste­phen było „banan”, Tabi­cie zamiast dło­ni wyro­sły butel­ki po mle­ku a dzie­ci cią­gle pła­ka­ły. Z pomo­cą księ­cia rodzi­na Kin­gów mści się na złej czarownicy.

Wystę­pu­ją:

Nar­ra­tor … Hubert Spandowski
Tata King … Łukasz Skura
Mama King … Anna „Mysza” Piotrowska
Joe i Naomi … Alex i Hubert
Ksią­że … Kamil Borek
Zła Cza­row­ni­ca … Bogna Jurek
Goś­con­nie wystą­pi­li: Szy­mon Cie­ślin­ski i Michał Rakowicz

W 148. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, wra­ca­my do nasze­go cyklu słu­cho­wisk, w któ­rych pre­zen­tu­je­my ama­tor­skie tłu­ma­cze­nia sta­rych opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj mamy dla Was tekst szcze­gól­ny. „The King Fami­ly and the Wic­ked Witch” jest opo­wia­da­niem , któ­re Ste­phen King napi­sał dla swo­ich dzie­ci a my przy­go­to­wa­li­śmy swo­ją inter­pre­ta­cję spe­cjal­nie z oka­zji Dnia dziec­ka i ku ucie­sze dzie­ci wła­śnie… zarów­no tych małych jak i dużych.

Nie dora­staj­cie nigdy!

Zapra­sza­my rów­nież do śle­dze­nia pod­ca­stu Mysz­masz, kto­re­go 2/3 eki­py udzie­li­ło swych gło­sów w dzi­siej­szym słu­cho­wi­sku. A poza tym to świet­ny pod­cast więc war­to go słuchać 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Anna "Mysza" Piotrowska

http://myszamovie.pl

Fangirl pełną gębą. Geek z przypadku. Nerdette z wyboru. Bezwstydnie posługuje się językiem angielskim i nie zamierza przestać. Uzależniona od seriali, co jest o tyle problematyczne, że regularnie ogląda ich ponad 70, a ciągle dochodzą nowe. Chora na słomiany zapał i krótki okres koncentracji, godny Golden Retrievera z ADHD. Leniwiec to jej sekretne zwierzę totemowe. Łatwo kochliwa fandomowo, najchętniej weszłaby w poligamiczny związek z 1/3 wszystkich Hollywoodzkich aktorów (płci obojga). Nie wyobraża sobie życia bez muzyki, bo jak to ujął Nietzsche: „life would be senseless without it”. Cierpi na zaawansowane gustus eclecticus, które pozwala jej pochłaniać całą popkulturę bez względu na jej domniemaną jakość. Zawzięcie będzie bronić swojego prawa do posiadania takich, a nie innych opinii, nawet jeśli są naiwne, głupie, niepopularne i/lub błędne. Szczęśliwa dziewczyna gamera. Przyjaciółka. Córka. Fanka. Tłumaczka. Kolejność dowolna. Autorka bloga Mysza Movie, Współgospodarz podcastu Myszmasz i kanału YT Myszozwierz.

Kamil Borek

http://myszmasz.pl/

Gamer, serialowy nałogowiec, miłośnik filmów wszelakich. Niepoprawny prokrastynator i rozdzielacz uwagi. Gdy nie jest potrzebny w Kobarcie, tłumaczy co się da i uczy angielskiego kogo się da. Nie lubi pisać o sobie. Gdyby go było stać mieszkałby w domu zrobionym z planszówek.