Rodzina Kingów i zła czarownica

Boha­te­ra­mi histo­rii jest rodzi­na Kin­gów, Ste­phen, Tabi­tha, Joe i Naomi. Cała czwór­ka dosta­ła od cza­row­ni­cy magicz­ne cia­stecz­ka. Pre­zent miał jed­nak dla nich zgub­ne kon­se­kwen­cje. Jedy­nym sło­wem jakie mógł zapi­sać Ste­phen było „banan”, Tabi­cie zamiast dło­ni wyro­sły butel­ki po mle­ku a dzie­ci cią­gle pła­ka­ły. Z pomo­cą księ­cia rodzi­na Kin­gów mści się na złej czarownicy.

Wystę­pu­ją:

Nar­ra­tor … Hubert Spandowski
Tata King … Łukasz Skura
Mama King … Anna „Mysza” Piotrowska
Joe i Naomi … Alex i Hubert
Ksią­że … Kamil Borek
Zła Cza­row­ni­ca … Bogna Jurek
Goś­con­nie wystą­pi­li: Szy­mon Cie­ślin­ski i Michał Rakowicz

W 148. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, wra­ca­my do nasze­go cyklu słu­cho­wisk, w któ­rych pre­zen­tu­je­my ama­tor­skie tłu­ma­cze­nia sta­rych opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj mamy dla Was tekst szcze­gól­ny. „The King Fami­ly and the Wic­ked Witch” jest opo­wia­da­niem , któ­re Ste­phen King napi­sał dla swo­ich dzie­ci a my przy­go­to­wa­li­śmy swo­ją inter­pre­ta­cję spe­cjal­nie z oka­zji Dnia dziec­ka i ku ucie­sze dzie­ci wła­śnie… zarów­no tych małych jak i dużych.

Nie dora­staj­cie nigdy!

Zapra­sza­my rów­nież do śle­dze­nia pod­ca­stu Mysz­masz, kto­re­go 2/3 eki­py udzie­li­ło swych gło­sów w dzi­siej­szym słu­cho­wi­sku. A poza tym to świet­ny pod­cast więc war­to go słuchać 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Anna "Mysza" Piotrowska

https://www.podsluchane.pl/

Tłumaczka audiowizualna. Podcasterka. Fangirl. Bilingual and Bisexual. Lubi popkulturę, RPG-i, wampiry i mnóstwo pomniejszych zainteresowań. Puchaty gryzoń Internetów. Zaimki: ona/jej

Kamil Borek

https://www.podsluchane.pl/

Zamienia angielskie słówka na polskie. Czasem na odwrót. Rzuca kostkami i udaje ryboludzi na wizji w Sesjach na Podsłuchu