Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Sie­dem­dzie­siąt lat przed tym, jak Har­ry Pot­ter czy­ta książ­kę autor­stwa New­ta Ska­man­de­ra, pisarz prze­ży­wa nie­zwy­kłe przy­go­dy w tajem­ni­czym, nowo­jor­skim sto­wa­rzy­sze­niu cza­row­nic i cza­row­ni­ków. A Szy­mas prze­ży­wa je razem z nim. Czy war­to obej­rzeć Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć? Kto jest tar­ge­tem tego fil­mu? Jak Eddie Red­may­ne spraw­dził się w roli New­ta? Czy war­to cze­kać na sequ­ele? O tym wszyst­kim usły­szy­cie dziś na Waszej ulu­bio­nej plat­for­mie podcastowej.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.