Zwiadowcy Księga 13: Klan Czerwonego Lisa

John Fla­na­gan, uwiel­bia­ny na całym świe­cie autor best­sel­le­ro­wej serii Zwia­dow­cy, powra­ca! Pol­scy czy­tel­ni­cy jako pierw­si na świe­cie mie­li oka­zję prze­czy­tać dłu­go ocze­ki­wa­ny 13. tom z serii.

W naj­now­szej czę­ści pozna­my nowe przy­go­dy Wil­la i jego mło­dej uczen­ni­cy, Mad­die, pierw­szej kobie­ty w kor­pu­sie Zwia­dow­ców. Jest to kon­ty­nu­acja wąt­ków roz­po­czę­tych w księ­dze 12. – „Kró­lew­ski Zwia­dow­ca”. Nad­szedł czas, aby następ­ne poko­le­nie prze­ję­ło płaszcz i sta­ło się obroń­ca­mi kró­le­stwa Ara­lu­en. Przy­go­tuj się na nową falę epic­kich bitew i bohaterstwa!

Książ­kę „Klan Czer­wo­ne­go Lisa” w inter­pre­ta­cji pana Toma­sza Sob­cza­ka, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.