Hardware

Sku­ra i Sick spo­tka­li się w ramach wycze­ki­wa­ne­go przez wie­lu duetu, aby omó­wić peł­no­me­tra­żo­wy debiut Richar­da Stan­leya, czy­li „Har­dwa­re”. Ten hor­ror scien­ce-fic­tion, bazu­ją­cy na bry­tyj­skim komik­sie ze staj­ni 2000 AD stał się w pew­nych krę­gach fil­mem kul­to­wym. Pano­wie dys­ku­tu­ją o ogra­ni­cze­niach budże­to­wych, kono­ta­cjach fil­mu z taki­mi kla­sy­ka­mi jak „Ter­mi­na­tor”, czy „Robo­cop” i zaska­ku­ją­cych wybo­rach sce­na­riu­szo­wych. Do tego dywa­gu­ją, czy „Har­dwa­re” moż­na pod­cią­gnąć pod cyber­punk i na ile dobrze wpa­so­wał­by się w cykl hor­ro­rów świą­tecz­nych od Man­do. A to oczy­wi­ście tyl­ko część poru­sza­nych zagad­nień. Czy war­to się­gnąć po to dzie­ło? Prze­ko­na­cie się słu­cha­jąc dzi­siej­sze­go podcastu!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.