Ex Machina. Tom 2

Pierw­szy tom serii „Ex Machi­na” oka­zał się na tyle inte­re­su­ją­cy, że Jer­ry posta­no­wił kon­ty­nu­ować przy­go­dę z tym tytu­łem. W dru­gim albu­mie sce­na­rzy­sta Brian Vau­ghan zacho­wał epi­zo­dycz­ną kon­struk­cje całej opo­wie­ści – jak takie posu­nię­cie wpły­wa na głów­ny wątek? Czy dosta­li­śmy już jakieś odpo­wie­dzi, czy może wprost prze­ciw­nie i sce­na­rzy­sta sku­pił się na wąt­kach pobocz­nych? Jak wypa­da ten miks opo­wie­ści super­bo­ha­ter­skiej z tema­ty­ką spo­łecz­no-oby­cza­jo­wą oraz poli­tycz­ną? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji!

Ex Machi­nę kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.