Vision

Wie­lu cze­ka­ło na ten tytuł z utę­sk­nie­niem i oto jest! „Vision” Toma Kin­ga w opa­słym wyda­niu zbior­czym poja­wił się na naszym ryn­ku za spra­wą Wydaw­nic­twa Egmont i szyb­ko naro­bił na nim spo­ro zamie­sza­nia. Misia­el i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić, czy komiks ten, któ­ry już krót­ko po pre­mie­rze został przez wie­lu okrzyk­nię­ty wybit­nym, fak­tycz­nie jest tak dobry, jak o nim mówią. Chło­pa­ki dys­ku­tu­ją o kon­struk­cji całej opo­wie­ści, o tym, na ile „Vision” to komiks super­bo­ha­ter­ski, jakie wąt­ki i moty­wy poru­sza Tom King i jak całość histo­rii dopeł­nia war­stwa gra­ficz­na. A to oczy­wi­ście tyl­ko część obec­nych w dzi­siej­szym pod­ca­ście tema­tów. Polecamy! 

Komiks „Vision” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.