Nocna zmiania

Opo­wia­da­nia zawar­te w tym zbio­rze powsta­ły, kie­dy Ste­phen King był dopie­ro u pro­gu wiel­kiej karie­ry, a kry­ty­cy wyra­ża­li się o jego twór­czo­ści scep­tycz­nie. Tom opo­wia­dań „Noc­na zmia­na” zachwy­cił czy­tel­ni­ków ory­gi­nal­no­ścią. Dla wiel­bi­cie­li hor­ro­rów, któ­rzy szu­ka­ją napraw­dę moc­nych wra­żeń, jest to nie lada grat­ka – po pro­stu praw­dzi­wa uczta. W każ­dym z tych kunsz­tow­nie budo­wa­nych opo­wia­dań mamy nie­spo­dzie­wa­ne zwro­ty akcji potę­gu­ją­ce i tak gęste napię­cie i niepokój.

W sto trzy­dzie­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK debiu­tu­je duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­ro­ry Jerry’ego w Masie Kul­tu­ry, pod­ca­stuAlche­mia gier oraz wie­lu innych gościn­nych wystą­pień mówio­nych, rów­nież w RSK. Na warsz­tat bie­rze­my pierw­szy autor­ski zbiór opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga, „Noc­na zmia­na”… bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny zbiór o czym wię­cej usły­szy­cie w audycji.

Spis tre­ści


00:01 – Wprowadzenie
01:11 – Przed­mo­wa i Wstęp

03:31 – 01. Dola Jeruzalem
06:17 – 02. Cmen­tar­na szychta
10:50 – 03. Noc­ny przypływ
12:43 – 04. Jestem bramą
14:24 – 05. Magiel
17:43 – 06. Czar­ny Lud
19:29 – 07. Sza­ra materia
21:27 – 08. Pole walki
24:20 – 09. Cięarówki
27:03 – 10. Cza­sa­mi wracają
29:58 – 11. Tru­skaw­ko­wa wiosna
32:48 – 12. Gzyms
34:25 – 13. Kosiarz trawy
36:26 – 14. Quit­ters, Inc.
38:44 – 15. Wiem, cze­go ci potrzeba
41:58 – 16. Dzie­ci kukurydzy
43:47 – 17. Ostat­ni szcze­bel w drabinie
45:55 – 18. Czło­wiek, któ­ry kochał kwiaty
47:11 – 19. Ktoś na drodze
50:37 – 20. Kobie­ta na sali


52:53 – Podsumowanie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.