Wielki Marsz

Mrocz­na, ale­go­rycz­na wizja przy­szło­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Stu chłop­ców wyru­sza w mor­der­czy marsz – meta będzie tam, gdzie pad­nie przed­ostat­ni z nich. Tu nie ma miej­sca na spor­to­wą rywa­li­za­cję, ludz­kie uczu­cia ani na zasa­dy fair play, ponie­waż gra toczy się o bar­dzo wyso­ką staw­kę. Naj­wyż­szą z możliwych.

W 226. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Man­do ma pro­blem i ini­cja­ty­wę przej­mu­je Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan – któ­ry oma­wia powieść Richar­da Bach­ma­na „Wiel­ki Marsz”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.