Drugie życie Belfra

Polo­ni­sta Paweł Zawadz­ki przy­jeż­dża do pra­cy do Dobro­wic tuż po zabój­stwie nasto­let­niej Asi Walew­skiej. Nauczy­ciel szyb­ko anga­żu­je się w spra­wy mia­stecz­ka i pro­wa­dzi na boku wła­sne śledz­two, czym pod­pa­da kil­ku wpły­wo­wym mieszkańcom. 

Po latach prze­rwy ser­wis CANAL+ onli­ne powra­ca z trze­cim sezo­nem „BELFRA”! Z tej oka­zji wró­ci­li­śmy do pierw­sze­go sezo­nu tego seria­lu, któ­ry dostęp­ny jest w sie­ci za dar­mo pod lin­kiem https://can.al/SerialBelfer, i dziś dzie­li­my się wra­że­nia­mi z sean­su! Jak w roli Zawadz­kie­go spraw­dza się Stuhr? Czy nasz polo­ni­sta to bar­dziej detek­tyw noir czy koman­dos inco­gni­to? Co oprócz poszu­ki­wań zabój­cy ofe­ru­je sce­na­riusz? Ile emo­cji potra­fią wzbu­dzać poszcze­gól­ne wąt­ki? Jak uka­za­no szkol­ne i mało­mia­stecz­ko­we realia? Któ­re sce­ny zro­bi­ły na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Jak oce­nia­my finał? Czy cze­ka­my na trze­ci sezon? Posłuchajcie. 

Pod­cast powstał przy współ­pra­cy z ser­wi­sem CANAL+ online.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.