Hausu

W sto czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas podej­mu­je się pró­by recen­zji japoń­skie­go hor­ro­ru Hau­su z 1977 roku. To nie­zwy­kłe dzie­ło Nobu­hi­ko Ôbay­ashie­go naj­pro­ściej zde­fi­nio­wać jako sur­re­ali­stycz­ny i gro­te­sko­wy art house hor­ror pełen maka­bry i slap­stic­ku. Na pierw­szy rzut oka przy­po­mi­na nar­ko­ty­ko­wy trip z ele­men­ta­mi gro­zy, przy bliż­szej ana­li­zie zamie­nia się w fil­mo­wą meta­fo­rę non­sen­su kata­stro­fy w Hiro­shi­mie. Co dostrzegł w nim Szy­mas? Co go urze­kło, a co zasko­czy­ło? Dla­cze­go Man­do i Jer­ry nie wystą­pi­li w tym epi­zo­dzie? Jak bar­dzo da się udziw­nić spo­sób krę­ce­nia fil­mu? Kim jest Śnie­ży­nek? Czy Szy­mas przyj­mu­je nar­ko­ty­ki? Gdzie leżą gra­ni­ce gro­te­ski i absur­du? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie, odsłu­chu­jąc naj­now­szy Nawie­dzo­ny Podcast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.