Resident Evil: Witajcie w Raccoon City

Zwień­cze­nie Cap­co­mo­we­go week­en­du na łamach Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go. Zaczę­li­śmy z wyso­kie­go C i tak samo też koń­czy­my. Sick i Rychu oma­wia­ją rewe­la­cyj­ny hor­ror kla­sy B, w sty­lu naj­faj­niej­szych pro­duk­cji Joh­na Car­pen­te­ra. Po abso­lut­nym zjeź­dzie jako­ścio­wym w dniu wczo­raj­szym wybór znów pada na „Resi­dent Evil”, któ­re­go naj­now­sza adap­ta­cja wła­śnie wje­cha­ła na ekra­ny kin! Wra­że­nia abso­lut­nie na świe­żo, a dru­giej takiej sytu­acji pręd­ko w naszej serii nie uświad­czy­my. Posłu­chaj­cie i dowiedz­cie się, dla­cze­go „Welco­me to Rac­co­on City” to naj­lep­sze co spo­tka­ło tę serię od lat i dla­cze­go fan­ba­za, jak zwy­kle, się myli!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.