Ćma. Zeszyt 1 i 2

W poło­wie ubie­głe­go roku na pol­skiej sce­nie komik­so­wej poja­wił się nowy super­bo­ha­ter. Po Nie­ustra­szo­nym Szpa­ku i Bia­łym Orle przy­szedł czas na Cypria­na Leopol­da Róże­wi­cza, czy­li Ćmę!

W jaki spo­sób dys­try­bu­owa­ny jest nowy pro­jekt komik­so­wy Toma­sza Gro­dec­kie­go i Rafa­ła Bąko­wi­cza? Co ofe­ru­je nam pierw­szy zeszyt przy­gód Ćmy? Ile tu sen­sa­cyj­nej pul­py, ile super­he­ro i ile noir? Jak pre­zen­tu­je się retro­fu­tu­ry­stycz­na War­sza­wa? Czym zawiódł mnie gościn­ny występ Rafy Jan­kow­skie­go? A czym komen­ta­rze na Gil­dii i w innych miej­scach w sie­ci? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.